Píšem najmä poéziu, venujem sa tiež literárnej kritike a publicistike, príležitostne aj iným oblastiam literatúry (próza, drobné literárne útvary...). Som členom Spolku slovenských spisovateľov.

Priečny rez

.
Ján Maršálek: Priečny rez
Bratislava, Post Scriptum 2012


V júli 2012 uzrela svetlo sveta moja piata knižka básní, ktorej som dal názov Priečny rez. Zbierka je rozdelená na niekoľko častí. Básne zaradené do prvej časti Cesty a návraty predstavujú moju staršiu tvorbu v priereze uplynulých rokov; usporiadané sú chronologicky, pričom prvá báseň je z roku 1991 a posledná z roku 2007.

Druhá časť s názvom Časokruhy obsahuje novšie verše, napísané v období rokov 2007 až 2011. Tieto básne (ako aj básne nasledujúcich častí zbierky) patria do spomenutého časového obdobia a sú usporiadané tematicky, resp. žánrovo.

V časti Drobnice majú svoje miesto jednak drobné básne inšpirované východným umením tvorby miniatúrnych krajiniek – saikei, jednak poetické zápisky, ktoré vnímam ako úlomky nedopísanej, načrtnutej, nedokončenej básne.

Do štvrtej časti zbierky som zaradil tri básnické kompozície – rozsiahlejšie než ostatné texty, z toho vyplynul spoločný názov Väčšie plátna.

Zbierku uzatvára Božský rez: esejisticky ladený text poukazujúci, ako sa domnievam, na inšpiračné zdroje a tiež smerovanie mojej básnickej tvorby.

Zodpovedný redaktor vydania Pavol Stano na margo zbierky napísal (citujem z prebalu): „Autorova piata zbierka básní prináša prierez tvorbou z posledných rokov, ale i návraty k starším básňam, čo možno vnímať ako prejav konzistentnosti jeho literárnej tvorby a kontinuity hodnotových východísk. V knižke nachádzame vyvážený celok lyrických reflexií vnútorných zážitkov a vnímania okolitého sveta so silným meditatívnym akcentom i poukazom na transcendentné polohy bytia...“
.
Kniha vyšla vo vydavateľstve Post Scriptum, kde si ju možno aj objednať.